Litteratuliste speciale


Litteraturliste

 (Du kan finde kilderne nævnt på de andre sider her).

Forfatter Titel, forlag og udgivelsesår
   
Andersen Heine, red (1996) KLASSISK OG MODERNE SAMFUNDSTEORI. Hans Reitzels Forlag 1996. Uddrag
Aarkrog, Vibe (2003) Mellem skole og praktik. Phd. Afhandling. DPU 2003.
Bergem, Trygve (1994) Tjener aldri herre. NLA-forlaget, 1994
Berthelsen, P. (1994). For evigt forbundet. De almenpsykologiske potentialer i Kohuts selvpsykologi. Psyke & Logos, 15: 267-315
Bjerg, Jens. m.fl. (1982) Kulturel og social reproduktion i klassesamfundet. Institut for uddannelsesforskning, medieforskning og videnskabsteori, 1982.
Borgnakke, Karen (1996) Procesanalytisk teori og metode bd. 1.Pædagogisk feltforskning og procesanalytisk kortlægning.Thesis, 1996.
Bourdieu, Pierre (1997) Af praktiske grunde, Hans Reitzels Forlag, 1997.
Bruner, J. (1999). Mening i Handling. Klim Århus
Bruner, J. (1998). Uddannelseskulturen. Munksgaards Forlag København
Callewaert, Staf (1998) Til kritikken af den pædagogiske teori. Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik Københavns Universitet Amager, 1998.
Callewaert, Staf (1992) Kultur, pædagogik og videnskab.Akademisk Forlag, 1992.
Callewaert, Staf  (1987) Om pædagogisk teori som plage. DPT Nr. 6/1987.
Callewaert, Staf (1994) Om det som (måske)  savnes i dansk pædagogisk forskning. DPT 4/1994.
Callewaert, Staf (1996) Tavs viden er ikke regelviden – En præcisering af Bourdieus praktikteori. In Praktikteori i sundhedsvidenskab, Karin Anna Petersen (red.), 1996.
Colnerud, C. og Granstrøm, K. (1998) Respekt for lærere – Om læreres professionelle redskaber – fagligt sprog og faglig etik. KLIM, 1998.
Dale, Erling Lars (1989) Pedagogisk proffesjonalitet, Gyldendahl N. F ,1989.
Dale, Erling Lars (1993) Den profesjonelle skole. Ad Notam Gyldendal AS, 1993.
Dale. Erling Lars (1999) Pædagogik og professionalitet. KLIM, 1999.
Dirckinck-Holfeld, Lone m.fl. (1993) Forståelse og forandring i læreprocesser. DPT 2/1993.
Djurhuss, S. k. m.fl. (1991) Nye seminarier – Nye tider, Århus f.sem.. 1991.
Elle, Birgit (1998) Lærer-stykker – om praksis og teori i lærerjobbet. In Pædagogik en grundbog til et fag, Jens Bjerg (red.), Hans Reitzels Forlag, 1998
Eriksen, Frits Hedegaard (1985) Formidling af pædagogisk udviklingsarbejde, 1985
Flyvbjerg, Bent  (1991) Rationalitet og magt. Akademisk Forlag,1991.
Flyvbjerg, Bent (1993) Sokrates brød sig ikke om case-metoden. DPT 2/1993.
Gabrielsen, Tone Saugstad (1995) En diskussion af forholdet mellem pædagogikkens teori og praksis.

DPT 2,1995.

Gadamer, Hans Georg. (2001) Teoriens Lovprisning.????2001
Giesecke, Hermann (1981) Indføring i pædagogik. N.N.F.A.B. 1981.
Gustavsson, Bernt. (2001) Vidensfilosofi. Klim 2001.
Habermas, J. (1968) Erkenntnis und Interesse. Franfurt am Main: Suhrkamp Verlag 1968
Habermas, Jürgen (1981) Teorien om den kommunikative handlen. Aalborg Universitetsforlag, 1981.
Hansen, J.T. (1997). Lærerens møde med eleven. I: Kirsten Krogh-Jespersen, m.fl.

(red.): Lærer i tiden: 47-65. Århus: Forlaget Klim

Hansen, J.T. (1999). Stilladseringers selvobjektdimension: med blik for udvikling af

fænomenologisk tilværelseskompetence. I: J.T. Hansen & Klaus Nielsen (red.). Stilladsering: en pædagogisk metafor. Århus: Forlaget Klim.

Hansen, J.T. (1998). Dannelse, uddannelse, person og faglighed: om kvalificeret

selvbestemmelse som dannelsesidé. Psyke & Logos, 19 (2): 387-415.

Hansen, J.T. (2000). Psykologisk profil af Heinz Kohut. Psykologisk set, 16. årgang nr. 36.
Hellesnes, Jon (1976) Socialisering og teknokrati, 1976.
Henriksen, Holger (1997) Samtalens Mulighed, Eget forlag. 3. udg. 1997.
Henriksen Spæt m.fl. (1984) INTERVENTION OG MAGT I DEMOKRATISK SKOLEFORSK-NING. PPP23. Institut for Pædagogik og Psykologi, DLH, 1984
Hiim, Hilder og Else Hippe (1997) Læring gennem oplevelse, forståelse og handling.

Nordisk forlag A/S, 1997.

Horkheimer, Max m.fl (1994) Oplysningens dialektik. Salerens bogklub, 1994.
Højrup Thomas (1995) OMKRING LIVSFORMS-ANALYSENS UDVIKLING

Museum Tusculanums Forlag,1995

Jacobsen, Bo (1989) Fungerer læreruddannelsen, 1989.
Jank, Verner. og Hilbert Meier (1991) Didaktische modelle.Frankfurt am Main: Cornelsen scriptor, 1991.
Jensen Bjarne Bruun & Karsten Schnack, red. (1993) HANDLEKOMPETENCE SOM DIDAKTISK BEGREB Didaktiske studier bd. 2. DLH, 1993
Jensen, B. (1999). Kompetencebegrebet –anvendt i en analyse af børns trivsel i eliteidrætten. Danmarks Lærerhøjskole København
Jensen, Bente (2002) Kompetence og pædagogisk design. Nordisk Forlag A/S 2002.
Jensen, J. F. (1987) Det tredje – Den postmoderne udfordring. Amadeus 1987.
Jensen, Knud (1997) NOTER TIL PÆDAGOGISK TEMA I SOCIOLOGISK BELYSNING. Institut for Pædagogik og Uddannelsesforskning, DLH, 1997
Kaspersen, Lars Bo (1995) ANTHONY GIDDENS -INTRODUKTION TIL EN SAMFUNDSTEORETIKER. Hans Reitzels Forlag, 1995
Klafki, Wolfgang (1983) Kategorial dannelse og kritisk-konstruktiv pædagogik. Udvalgte artikler ved Sven Erik Nordenbo. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 1983
Kohut, H. (1990). Selvets psykologi. Hans Reitzels Forlag A/S København
Krogh-Jespersen, Kirsten m.fl. (red.) (1997) De pædagogiske fag i læreruddannelsen. In Lærer i tiden, Kirsten Krogh-Jespersen m.fl. (red.). KLIM, 1997.
Kvernbekk, Tone (1995) Om erfaringstyranni og teori tyranni…

Nordisk pedagogik Vol 15, Nr 2, 1995, 88 – 96.

Kvernbekk, Tone (2003a) Om pædagogikkens faglige identitet. I: Pædagogik og lærerprofessionalitet. Tone Kvernbekk (red.) Klim 2003. (Norsk udgave 2001)
Kvernbekk, Tone (2003b) Erfaring, praksis, teori. . I: Pædagogik og lærerprofessionalitet. Tone Kvernbekk (red.) Klim 2003. (Norsk udgave 2001)
Lauvås, P. og G. Handal (1983) På egne vilkår.J. W. Cappelens Forlag a/s, 1983.
Lauvås, P. og G. Handal (1990) Vejledning og praktisk yrkesteori.J. W. Cappelens Forlag a/s, 1990.
Løvlie, Lars. (2003) Læreren i vore tanker. I: Pædagogik og lærerprofessionalitet. Tone Kvernbekk (red.) Klim 2003. (Norsk udgave 2001)
Madsen, K. B. Sammenlignende videnskabsteori. DLH.1980
Mogensen, Finn (1995) Handlekompetence som didaktisk begreb i miljøundervisningen.Kbh, DLH, 1995
Mortensen Arne, red. (1984) PÆDAGOGIK, MAGT OG TEKNOLOGI. Gyldendal, 1984
Mortensen Nils (1997) STRUKTUR- OG AKTØRPROBLEMET I SYSTEMTEORETISK BELYSNING. Dansk Sociologi 2/97
Muschinsky, Lars Jakob (1998) Pædagogik som fag – hvad skal man med det? Praktiseret videnskab og videnskabeliggjort praksis. In Pædagogik en grundbog til et fag, Jens Bjerg (red.), Hans Reitzels Forlag, 1998.
Nielsen, Klaus m.fl (1997) Current issues of apprenticeship. In Nordisk Pedagogik, vol 17, Nr 3, 1997.
Nielsen, Mogens (1996) Bilag 94, Dansk Magisterforening, 1996.
Nielsen, Mogens (1992) Om pædagogiske teorier som slogansystemer In Dannelse og viden bd.1. Kirsten Baltzer og Holger Hybschmann Hansen (red.), DLH, 1992.
Nørager, Troels. (1985) System og livsverden. Anis Forlag, 1985.
Nørretranders, Tor (1991) Mærk Verden. Gyldendal, 1991.
Olsen, Evy (Synonym for en gruppe lærere) (1980) Praksischok. Unge pædagoger, 1980.
Pahuss, M. (1995) Holdning og spontaneitet. KvaN
Petersen, Karin Anna (1999) Ifølge Bourdieu er den fornuft som vejleder praktikken ikke anvendt teori. Hvad er så teoriens rolle i professionspraktikker og uddannelser til disse?, Phd forelæsningsnotat Kbh., 1999.
Petersen, Karin Anna (1996) Ligheder og forskelle i nyere teorier om praktikerens erkendelsesgrundlag. In Praktikteori i sundhedsvidenskab, Karin Anna Petersen (red.), 1996.
Postman Neil (1993) Teknopolis – kulturens knæfald for teknologien. Narayana Press 1993.
Rasmussen, Jens (1996) Socialisering og læring i det refleksivt moderne.Unge Pædagoger, Kbh. 1996.
Rognhaug Berit (1997) Kunnskapssyn og yrkesutøvelse – Refleksjoner over kunnskapsbegrebet. In Refleksive lærerprocesser, Jens Christian Jacobsen (red.), Forlaget politisk tevy, 1997.
Schnack, K. (red). (1994) Action and Action competence as key concepts in critical pedagogy Didaktiske studier bd. 12, DLH
Schön, Donald (2001) Educating the reflective practioner, 1983. Den reflekterende praktiker. Dansk udgave. Forlaget Klim 2001.
Sirotnik, Kenneth A. (1999) Evaluering i skoleøkologisk perspektiv. In Kvalitet i skolen, Mads Hermansen (red.). Klim, 1999.
Thyssen, Ole (1987) Påfuglens øjne. Rosinante, 1987.
Thielst, Peter (1991). Selv psykologi. Nordisk forlag, København
   
Wackerhausen, Steen Teknologi, kompetence og vidensformer. In: Philosophia, årg.20,nr. 3-4.
Wackerhausen, Steen (1997) Apprenticeship, experts and intuintion. In Nordisk Pedagogik, vol 17, Nr 3, 1997.
Ziehe, Thomas (1998) Adieu til 70érne. I: Pædagogik en grundbog til et fag. Jens Bjerg (red.). Hans Reitzels Forlag 1998.
Ziehe, Thomas (1997) Om prisen på selvrelationel viden…In Refleksive læreprocesser. Jens Christian Jacobsen (red.). Forlaget politisk revy, 1997.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s