Tag-arkiv: Evidens

Hvad virker ikke? Programmeret læring i matematik!

I can learn er et computerprogram udviklet til forbedring af elevernes matematikforståelse. Man træner et område, og kommer først videre, når man har bestået en test, der viser, at man har forstået begreberne. Du kan læse om rapporten fra WWC herunder og evt. besøge http://www.icanlearn.com/. Der er en video på forsiden, hvor det bl.a. fortælles, at lærerne “føler” programmet virker! I den ene undersøgelse, der lever op til WWC´s standarder, er konklusionen ifølge forskningen: “WWC found I CAN Learn® to have no discernible effects on math achievement for high school students”. Hmmm.

 

New WWC Math Report Looks at Research on “I CAN Learn®”

 

Helping students excel in mathematics and master the concepts, procedures, and problem solving involved is a challenge. Which programs are effective at improving math achievement? The latest High School Math report from the What Works Clearinghouse (WWC) reviews the research on the pre-algebra and algebra components of I CAN Learn®, a computer software system that provides math instruction through a series of interactive lessons.The I CAN Learn® curriculum includes more than 100 self-paced lessons in which students must demonstrate mastery before they can progress to the next lesson. Teachers provide individualized instruction based on student performance. The WWC reviewed 11 studies that investigated the effects of I CAN Learn® on high school students. One study is a randomized controlled trial with high levels of attrition that meets WWC evidence standards with reservations. The study included 540 high school students in seven schools in two districts. Based on the one study, the WWC found I CAN Learn®to have no discernible effects on math achievement for high school students.Read the full report now at
http://ies.ed.gov/ncee/wwc/interventionreport.aspx?sid=596

To see other WWC math reports, go to whatworks.ed.gov today and browse our topics. As the WWC continues its work to connect educators with the tools needed to make informed decisions, visit our website often and check your inbox for updates and new releases throughout the year.

Uren Pædagogik – det kan kun gå fremad!

Jeg ser bogen Uren pædagogik (Thomas Aastrup Rømer, Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (red) . Klim 2011.), som et helt nødvendigt kritisk indlæg i forhold til en stor del af tidens tendenser indenfor pædagogik og didaktik, og bogen burde efter min opfattelse læses af alle dem, der stadig tror på dannelse, værdier, dømmekraft, kultur, kontekstens betydning osv. Alt det urene i pædagogisk praksis. Det besværlige og det væsentlige.

Uren pædagogik defineres som: “En pædagogik, hvor pædagogikkens metode ikke kan løsrives fra dens indhold og forankring i kulturelle, etiske og politiske processer. ” s. 7

Mange har gennem tiden peget i den retning. (Grundtvig, Buber, Bateson, Løgstrup, Dewey, Klafki, Bruner, Lave og Wenger, Dreyfuss, Ponty og andre fænomenologer. (Se f.eks. Livsverden.dk))

Artiklerne i bogen er udtryk for et “ønske om at gøre op med indholds- og kulturtømningen i pædagogikken.” Vi skal lære at læse så hurtigt som muligt, men det er blevet sværere at tale om, hvad vi bør læse! Vi opbygger evidensbaser, med viden om metoder der virker, men kan en metode løsrives fra dens indhold og den sammenhæng, den virker i? Skal vi lægge alle pengene  i det dobbeltblindede forsøgs vægtskål?  “Hvor kroppe responderer mere eller mindre forudsigeligt på medicin eller kirurgiske indgreb, så er elever intentionelle væsener, der responderer alt andet en mekanisk på lærernes interventioner” (Gert Biesta, s. 8) Den sandhed kan man komme i kontakt med, hvis man taler med lærerstuderende, der har været i praktik.

Her hjælper Luhmanns systemteori eller Qvortrups trylleformularer, hvor alt med et hokus pokus forvandles til lukkede systemer der opererer ud fra egne koder, ikke ret meget. I begyndelse var systemet og omverdenen – og i slutningen kunne man fristes til at sige, for der er ingen retning (etik) og ingen fælles kultur. Det eneste man kan håbe på er, at systemet vælger at overskride sig selv i en retning der passer til næste standardiserede test. Luhmanndisciplene har det svært med ord som tilværelsesoplysning og dannelse, der er blevet til tomme kontingensformler i deres optik, fordi de kun ser med systemteori – og der ser man ingen fællesskaber, ingen kultur, hvorfor dannelse altid er et spørgsmål om identitet og selvrefleksion (forskellen på dig og mig). Det må være bunden vi er nået her, som Thomas Aastrup Rømer kalder det i artiklen Dansk pædagogik i fald og bund, og han uddyber faldet:

 “…man aner konturerne af en samlet pædagogisk position….En position af funktionelle systemer, videnssamfund, feedbackmekanismer, fremtidsprognoser, profylakser og teknokratiske ‘hvad-virker’-tilgange. De kan måske kommentere hinanden lidt i det små, men ikke i det store. Der er konsensus, fordi alles eksistens begynder at afhænge af alle. Dette er den faglige kombination, som man i dag må formulere sig inden for i Danmarks pædagogiske videnskab. Når man taler om sociologi, så menes der systemteori og videnssamfund. Når der tales om didaktik, så menes der evidens og metode, og når der tales om kritik, så menes der samtidsdiagnose. Dette forbinder sig med det politisk-adminstrative niveau, som beder om pædagogik, der kan omsættes til lister, til vækst og til asiatiske uddannelsesmarkeder. Danmarks pædagogiske videnskab på bunden. Man taler aldrig om det danske, man taler aldrig om det pædagogiske, og man taler aldrig om videnskab.” s.150.  

Hvis bunden er nået, så må en positiv omformulering være, at det så kun kan gå fremad. Jeg ser bogen Uren pædagogik som et vigtigt skridt i den retning.

Når ‘What Works” ikke virker.

Professor Gert J. J. Bieste har ifølge det nyste nummer af Asterisk indledt et opgør med tidens forkærlighed for at måle uddannelse. En pointe hos Bieste er, at måling af uddannelsesmæssige resultater aldrig kan erstatte spørgmålet om uddannelsens formål. Hvad vil det egentlig sige, at det virker? Hvad gør vi, når det der virker ikke virker?

Læs hele artiklen her (Nr. 60): http://www.dpu.dk/aktuelt/magasinetasterisk/

Pædagogisk brug af test. 2009. Forskning

I 2009 udgav Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning et review over forskningen i pædagogisk brug af test.

Som det fremgår af dette dias fra en præsentation af undersøgelsen blev der set efter tre svar på tre spørgsmål. 1) Hvordan bruger lærere testdata? 2) Hvordan virker testning på undervisning? 3) Hvordan virker testning på eleverne?

Resulaterne blev formidlet på et pressemøde, som du kan se på video her:

Og mere her.

Et par af undersøgelsens resultater:

Bemærk, at der altså ikke findes undersøgelser der undersøger sammenhængen! (Der er set på undersøgelser tilbage til 1980, og testtyperne er dem vi kender fra Nationale test eller traditionelle eksaminer. (Man sidder ved et bord med papir og blyant og besvarer spørgsmål, løser opgaver m.v.).

Testninger har indvirkning på, hvad der undervises i, hvor lang tid der bruges på det, og måden der undervises i indholdet på.

Undersøgelsen viser at testning primært har negative effekter for fagligt svage elever og positive effekter for fagligt stærke elever.

Selvom der således er evidens for en række negative effekter, hævdes det, at de positive effekter opvejer de negative! Der er efter min bedste vurdering tale om en statistisk betragtning, der er meningsløs,når vi ser det fra den enkelte elevs synsvinkel. Bertel Haarders kommentar til undersøgelsen var, at “nu havde vi sagt a, så vi må fortsætte ad sporet”, altså velvidende at det er dokumenteret, at det har negative effekter for en del af eleverne, og velvidende at det fordrejer skolens curriculum. Når det ses i sammenhæng med præciseringen af elevernes alsidige udvikling i faghæfte 47, så virker det som, at de pædagogiske tiltag, der iværksættes i folkeskolen, virker meget lidt konsistente og gennemtænkte.

Jeg synes også, at der er grund til at forholde sig kritisk til et forkerpanel, der kan hævde at positive effekter opvejer de negative. Det svarer til at sige, at man har det gennemsnitligt godt, når man står med den ene hånd på kogepladen og den anden i fryseren. Selvom man således ud fra en gennemsnitbetragtning kan regne sig frem til, at man har det godt, så opleves det jo helt anderledes i virkeligheden! Det går galt hver gang, vi forsøger at skabe pædagogik på baggrund af statistik. De bør altid suppleres og verificeres af kvalitative betragtninger.

Du kan finde kritiske indlæg her.

Nyt fra What Works Clearinghouse.

To rapporter. 1)  Læsning og skrivning med henblik på voksnes kompetencer og 2 ) Udvikling af sociale kompetencer hos børn med følelsesmæssige forstyrrelser.

Visit the What Works Clearinghouse (WWC) website now for the newest reports in literacy and in special needs. These reports focus on student team reading and writing programs for improving adolescent literacy and The Incredible Years, a program designed for children with challenging behaviors. (Mine fremhævninger)

Student team reading and writing is an integrated approach to reading and language arts for young adolescents. The program includes cooperative learning classroom processes that integrate reading, writing, and language arts instruction combined with a literature anthology for high-interest reading material. The WWC reviewed four studies that investigated the effects of student team reading and writing programs on improving adolescent literacy. Two studies were quasi-experimental designs that meet WWC evidence standards with reservations. The first study examined 3,986 students in five schools, and the second looked at 1,223 students in six schools in urban districts in Maryland. Based on these two studies, the WWC found student team reading and writing programs to have potentially positive effects on comprehension and no discernible effects on general literacy achievement for adolescent learners. Read the full report now at
http://ies.ed.gov/ncee/wwc/interventionreport.aspx?sid=591.

The Incredible Years is a program that focuses on building the social and emotional skills of children ages 0–12 who are classified as having an emotional disturbance or those at risk for classification. Lessons cover recognizing and understanding feelings, getting along with friends, anger management, problem solving, and behavior at school. Parents are given training on how to provide positive discipline, promote learning and development, and stay involved in children’s lives at school. The WWC reviewed 81 studies that investigated the effects of The Incredible Years on children. One study meets WWC evidence standards, a randomized controlled trial that included 51 students at the University of Washington Parenting Clinic. Based on this study, the WWC found The Incredible Years to have potentially positive effects on external behavior and social outcomes for children classified as having an emotional disturbance. Read the full report now at
http://ies.ed.gov/ncee/wwc/interventionreport.aspx?sid=590.

To see other WWC reports, go to http://whatworks.ed.gov today and browse our topics. As the WWC continues its work to connect educators with the tools needed to make informed decisions, visit our website often and check your inbox for updates and new releases throughout the year.

Evidens – hvad ser ud til at virke?

Som altid må det overvejes i forhold til pædagogiske grundholdninger og værdier. Effektiv undervisning er ikke nødvendigvis god undervisning, selvom der ofte kan være sammenfald. 

Her er nogle af de resultater, der er fremhævet på Best Evidence Encyclopedia. http://www.bestevidence.org/:

Rating Program Description Contact / Website
strong evidence Curiosity Corner A comprehensive cognitive-developmental program developed by the Success for All Foundation. It aims to develop the attitudes, skills, and knowledge necessary for later school success with an emphasis on children’s language and literacy skills. E-mail: sfainfo@successforall.org
Website: www.successforall.org/ Programs/curiositycorner.html
strong evidence Direct Instruction A teacher-directed program in which specific cognitive and literacy skills are broken down into small units and taught explicitly. The main focus of the program is on basic academic concepts, such as arithmetic and reading. E-mail: info@nifdi.org
Website: www.nifdi.org
strong evidence Early Literacy and Learning Model (ELLM) A literacy-focused curriculum and support system designed for young children from low-income families. The ELLM curriculum and support system is designed to enhance existing classroom curricula by specifically focusing on children’s early literacy skills and knowledge. Website:
www.unf.edu/dept/fie/ellm-plus-home.html
strong evidence Interactive Book Reading A program designed to promote the language and literacy proficiency of young children. Teachers actively engage their children in shared reading time by asking open-ended questions, encouraging them to use newly acquired vocabulary from the book, and providing opportunities to elaborate on what children read and hear. No contact information currently available.
strong evidence Let’s Begin with the Letter People A program that emphasizes early language and literacy development through play. In addition to classroom teaching, the program has a strong home/parent component. Website: www.abramslearningtrends.com/
lets_begin_with_letter_people.aspx
strong evidence Ready Set Leap! A comprehensive preschool curriculum which combines literacy-focused instructional approaches with multisensory technology. The program stresses the importance of experiential learning, social and emotional development, teacher-child relationships, and home-school connections. Website:
www.leapfrogschoolhouse.com
Moderate Evidence of Effectiveness
Rating Program Description Contact / Website
moderate evidence Breakthrough to Literacy A systematic and integrated literacy and language program which aims to promote language development and literacy skills among preschool children. The program uses systematic, direct instruction built around a series of weekly books in the classroom. Website: www.breakthroughtoliteracy.com
moderate evidence Bright Beginnings An integrated curriculum with a focus on language and early literacy. The curriculum goals are to provide a child-centered, literacy-focused program that is consistent, and to include instruction that addresses the needs of the whole child. Website: www.cms.k12.nc.us/ cmsdepartments/ci/pre-kservices/ Pages/default.aspx
moderate evidence PreK Mathematics Plus DLM Software PreK Mathematics is a supplemental curriculum designed to develop informal mathematical knowledge and skills in preschool children with content organized in seven units. The DLM Early Childhood Express Math software includes 26 numerical, quantitative, geometric, and spatial activities. E-mail: SEG_customerservice@mcgrawhill.com
moderate evidence DLM Express plus Open Court The DLM Early Childhood Express Program is a comprehensive curriculum, designed to promote children’s social, emotional, intellectual, aesthetic, and physical development. Open Court Reading Pre-K contains eight thematic units that address children’s identity, families, friends, social interactions, transportation, the physical senses, nature, and transitions. Website: www.sraonline.com/oc_home.html
moderate evidence Project Approach A set of teaching strategies that enables teachers to guide children through in-depth investigations of real world topics. The curriculum is designed to use children’s interests as the starting point for organizing and developing classroom learning activities. Website: www.projectapproach.org

Diane Ravitch om udvikling af uddannelsessystemet

Anbefalet af Sir Ken Robinson på Twitter. Præsentationen varer 4 min. og så er hun på. Tankevækkende.

“I don´t want a effektiv teacher. I want a inspiring teacher. I want a brilliant teacher. I want a caring teacher.” Har vi en målestok for det?

Politikere tror, at uddannelse kan udvikles gennem test. Lærere ved,  at det ikke virker. (Det samme viser forskningen).

Skoler er ikke  forretninger, der kan lukkes og åbnes alt efter afkastet. Skoler er kulturinsitutioner, der holder samfundet sammen.

Mennesker begynder at stille spørgsmål ved, om vi overhovedet har brug for folkeskolen. Kan vi ikke bare lade de frie valg råde? Det mener Diane ikke vi kan.

1.del.

2. del

3. del

Oversigt over forskning i god undervisning – opdateret 2013

Selvom begreberne fra de forskellige forskningsbidrag ikke er entydige, har jeg alligevel forsøgt at se efter parallelitet – er der noget, der er fælles? Det betyder, at opstillingen skal tages med forbehold, og at I bør studere de forskellige bidrag mere indgående. (Se kilder herunder). Bemærk at der er tale om forskning i henholdsvis god undervisnning, god læreruddannelse og god skole, således vi bl.a. også får opmærksomhed på undervisningens rammefaktorer, og deres betydning for god undervisning.

God undervisning er også et etisk spørgsmål (hvordan varetages det pædagogiske forhold?), og det er et spørgsmål om, hvilke værdier der fremmes (dannelsesperspektivet). Her er vi, når det kommer til stykket, overladt til vores egne eksistentielle valg. God undervisning bliver i det perspektiv også altid et spørgsmål om den fremmer de værdier, som vi tror på. Forskningen vil med andre ord aldrig kunne svare dækkende på spørgsmålet om, hvad der er god undervisning – vi må selv gøre en del af arbejdet, og det bliver naturligvis ikke ringere af, at vi støtter os til generaliserede erfaringer.

God fornøjelse med det.

Opdatering 2013: Der er kommet nye bud på undervisningskvalitet, og du kan finde dem her:  1) Undervisningskvalitet og lærerprofessionalitet. Andreas Helmke. 2013. 2) Synlig læring. John Hattie 2013,

[1] Oplæg på Danskernes Akademi 2010. https://peadagogikogdidaktik.wordpress.com/

[2] Hilbert Meier. Hvad er god undervisning, Nordisk Forlag 2005. https://peadagogikogdidaktik.wordpress.com/forskning/god-undervisning-hilbert-meier/

[3] Lærerkompetencer og elevlæring. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, 2008.

[4] Darling-Hammond, Linda. Powerful Teacher Education 2006. PREPARING TEACHERS FOR A CHANGING WORLD. Linda Darling-Hammond og John Bransford, 2005

[5] Input, Process, and Learning in primary and lower secondary schools. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, 2010.

Temaer på DPU

Der er video og tekster til de fleste af temaerne.

Autoritet
Dansk (Danskfaget og dets didaktik)
Depression og samfund
Elite og innovation
Etnicitet – Kultur – Identitet
Evaluering
Evidens
Flow og positiv psykologi
Forældreansvar
Informationskompetence
Internationale undersøgelser (PISA, PIRLS, TIMMS og ICCS)
Skole 2.0: It og læring
Klima- og miljøpædagogik
Læringsspil
Medborgerskab og politisk dannelse
Mobilitet
Mobning
Musikpædagogik
Nationale test
Ro
Transfer
Undervisningsdifferentiering
Unges trivsel og mistrivsel
Vidensamfundet