Tag-arkiv: God undervisning

Undervisningskvalitet. Andreas Helmke 2013.

I bogen Undervisningskvalitet og lærerprofessionalitet, Dafolo 2013, skitseres ti almen didaktiske kvalitetsområder.

 • Klasseledelse.
 • Klarhed og struktur.
 • Konsolidering og sikring af det lærte.
 • Aktivering.
 • Motivation.
 • Læringsfremmende miljø.
 • Elevorientering.
 • Kompetenceorientering.
 • Håndtering af heterogenitet.
 • Mangfoldighed.

Andreas Helmke. Undervisningskvalitet og lærerprofessionalitet, Dafolo 2013, s. 123.

Helmke har et par sider med forbehold, hvor han bl.a. skriver: “En  kompetent omsætning af disse principper til undervisningsplanlægning og -refleksion er nødvendig, og det omfatter tilsvarende styring, koordinering og monitorering og megen kreativitet i håndteringen af usikkerhed og overraskelser.” Ibid. s. 124.

Og videre…””God undervisning” er ikke identisk med en optimal og slet ikke med en maksimal forekomst af alle kendetegn alene af den grund, at der findes vidt forskellige mønstre for vellykket undervisning, og at styrker på et område kan kompensere for mangler på et andet….Desuden…afhænger vurdering af undervisningen af det pågældende fag, klassesammensætningen og især af de mål, undervisningen retter sig imod.”

Kendetegnene er “at betragte som et skema til at orientere sig efter, som fra tid til anden kan være grundlag for en undervisningsrelateret selvrefleksion…” s. 125

Helmke henter det empiriske grundlag for kvalitetsområderne mange steder. Studier fra uddannelsesforskning som TIMMS og PISA. Litteratur om temaet som Handbook on Reseach on Teaching og Handbook of Educational Psychology. Metanalyser, hvor de nyeste der nævnes er:

1) “Teaching Effectiveness Research in the Past decade af Seidel, T. & Shavelson, R. J. (2007). IReview of Educational Research, nr. 77.

2) Visible Learning af John Hattie 2009 suppleret med Synlig læring – for lærere. (2013).

Læs mere om Visible Learning her.

Se oversigt over forskning i god undervisning her.

Seks vejvisere til fremragende undervisning. Hattie 2013

I Synlig læring, Dafolo 2013, opstilles på baggrund af Visible Learning 2009 seks vejvisere til fremragende undervisning.

“1. Læreren er en af de stærkeste påvirkningsfaktorer i forbindelse med læring.

2. Læreren må være vejledende, påvirkende, omsorgsfulde og aktivt passioneret engageret i undervisnings- og læringsprocesser.

3. Lærere må være bevidste om hver eneste elevs viden og kunnen og være i stand til at konstruere mening og meningsfulde oplevelser på den baggrund. Læreren må have tilstrækkelig viden om og forståelse af det faglige stof til at give meningsfuld og hensigtsmæssig feedback,så hver enkelte elev progressivt bevæger sig igennem lærerplanens niveauer.

4. Lærere og elever må kende læringsmålene og kriterierne for målopfyldelse i lektionerne, vide, i hvilket omfang samtlige elever opfylder disse kriterier, og vide, i hvad næste skridt er i lyset af afstanden mellem elevernes nuværende viden og forståelse og kriterierne(….)

5. Lærere må bevæge sig fra enkeltideer til mange forskellige ideer og derefter forklare og udbygge disse ideer, så eleverne konstruerer og rekonstruerer viden og ideer. Det er ikke viden eller ideer i sig selv, men elevernes konstruktion af denne viden og disse ideer, der er det afgørende.

6. Skoleledere og lærere må skabe skoler, lærerværelser og klasserum, hvor fejl bydes velkommen som en læringsmulighed, og hvor lærere kan føle sig trygge ved at lære, lære om igen og udforske viden og forståelse.” Synlig Læring. John Hattie. Dafolof 2013, s. 47

Du kan læse mere om Visible learning her.

De seks punkter kan helt sikkert inspirere og give anledning til drøftelser. Jeg finder selv punkt fem lidt problematisk, hvis det f.eks. ses i lyset af Wolfgang Klakis analyse af formale og  materiale dannelsesteorier og hans teori om kategorial dannelse, hvor indholdet netop har afgørende betydning for elevernes dannelse.  Jeg tænker selv, at uanset om vi kan måle det eller ej, så er det vel stadig vigtige, at indholdet kan åbne væsentlige sider af den verden, de er en del af.

 

 

Skolen i Finland – Pasi Sahlberg – “We have a dream”

(Interview i The Atlantic 29 dec. 2011)

“When President Kennedy was making his appeal for advancing American science and technology by putting a man on the moon by the end of the 1960’s, many said it couldn’t be done,” Sahlberg said during his visit to New York. “But he had a dream. Just like Martin Luther King a few years later had a dream. Those dreams came true. Finland’s dream was that we want to have a good public education for every child regardless of where they go to school or what kind of families they come from, and many even in Finland said it couldn’t be done.”

As for accountability of teachers and administrators, Sahlberg shrugs. “There’s no word for accountability in Finnish,” he later told an audience at the Teachers College of Columbia University. “Accountability is something that is left when responsibility has been subtracted.”

Since the 1980s, the main driver of Finnish education policy has been the idea that every child should have exactly the same opportunity to learn, regardless of family background, income, or geographic location. Education has been seen first and foremost not as a way to produce star performers, but as an instrument to even out social inequality.

In the Finnish view, as Sahlberg describes it, this means that schools should be healthy, safe environments for children. This starts with the basics. Finland offers all pupils free school meals, easy access to health care, psychological counseling, and individualized student guidance.

“In fact, since academic excellence wasn’t a particular priority on the Finnish to-do list, when Finland’s students scored so high on the first PISA survey in 2001, many Finns thought the results must be a mistake. But subsequent PISA tests confirmed that Finland — unlike, say, very similar countries such as Norway — was producing academic excellence through its particular policy focus on equity.”

Læs hele interviewet her.

Link til  Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland? af Pasi Sahlberg, director of the Finnish Ministry of Education’s Center for International Mobility. Link til bogens hjemmeside: http://www.finnishlessons.com/

Pasi Sahlbergs blog: http://www.pasisahlberg.com/blog/

Evidens – hvad ser ud til at virke?

Som altid må det overvejes i forhold til pædagogiske grundholdninger og værdier. Effektiv undervisning er ikke nødvendigvis god undervisning, selvom der ofte kan være sammenfald. 

Her er nogle af de resultater, der er fremhævet på Best Evidence Encyclopedia. http://www.bestevidence.org/:

Rating Program Description Contact / Website
strong evidence Curiosity Corner A comprehensive cognitive-developmental program developed by the Success for All Foundation. It aims to develop the attitudes, skills, and knowledge necessary for later school success with an emphasis on children’s language and literacy skills. E-mail: sfainfo@successforall.org
Website: www.successforall.org/ Programs/curiositycorner.html
strong evidence Direct Instruction A teacher-directed program in which specific cognitive and literacy skills are broken down into small units and taught explicitly. The main focus of the program is on basic academic concepts, such as arithmetic and reading. E-mail: info@nifdi.org
Website: www.nifdi.org
strong evidence Early Literacy and Learning Model (ELLM) A literacy-focused curriculum and support system designed for young children from low-income families. The ELLM curriculum and support system is designed to enhance existing classroom curricula by specifically focusing on children’s early literacy skills and knowledge. Website:
www.unf.edu/dept/fie/ellm-plus-home.html
strong evidence Interactive Book Reading A program designed to promote the language and literacy proficiency of young children. Teachers actively engage their children in shared reading time by asking open-ended questions, encouraging them to use newly acquired vocabulary from the book, and providing opportunities to elaborate on what children read and hear. No contact information currently available.
strong evidence Let’s Begin with the Letter People A program that emphasizes early language and literacy development through play. In addition to classroom teaching, the program has a strong home/parent component. Website: www.abramslearningtrends.com/
lets_begin_with_letter_people.aspx
strong evidence Ready Set Leap! A comprehensive preschool curriculum which combines literacy-focused instructional approaches with multisensory technology. The program stresses the importance of experiential learning, social and emotional development, teacher-child relationships, and home-school connections. Website:
www.leapfrogschoolhouse.com
Moderate Evidence of Effectiveness
Rating Program Description Contact / Website
moderate evidence Breakthrough to Literacy A systematic and integrated literacy and language program which aims to promote language development and literacy skills among preschool children. The program uses systematic, direct instruction built around a series of weekly books in the classroom. Website: www.breakthroughtoliteracy.com
moderate evidence Bright Beginnings An integrated curriculum with a focus on language and early literacy. The curriculum goals are to provide a child-centered, literacy-focused program that is consistent, and to include instruction that addresses the needs of the whole child. Website: www.cms.k12.nc.us/ cmsdepartments/ci/pre-kservices/ Pages/default.aspx
moderate evidence PreK Mathematics Plus DLM Software PreK Mathematics is a supplemental curriculum designed to develop informal mathematical knowledge and skills in preschool children with content organized in seven units. The DLM Early Childhood Express Math software includes 26 numerical, quantitative, geometric, and spatial activities. E-mail: SEG_customerservice@mcgrawhill.com
moderate evidence DLM Express plus Open Court The DLM Early Childhood Express Program is a comprehensive curriculum, designed to promote children’s social, emotional, intellectual, aesthetic, and physical development. Open Court Reading Pre-K contains eight thematic units that address children’s identity, families, friends, social interactions, transportation, the physical senses, nature, and transitions. Website: www.sraonline.com/oc_home.html
moderate evidence Project Approach A set of teaching strategies that enables teachers to guide children through in-depth investigations of real world topics. The curriculum is designed to use children’s interests as the starting point for organizing and developing classroom learning activities. Website: www.projectapproach.org

Oversigt over forskning i god undervisning – opdateret 2013

Selvom begreberne fra de forskellige forskningsbidrag ikke er entydige, har jeg alligevel forsøgt at se efter parallelitet – er der noget, der er fælles? Det betyder, at opstillingen skal tages med forbehold, og at I bør studere de forskellige bidrag mere indgående. (Se kilder herunder). Bemærk at der er tale om forskning i henholdsvis god undervisnning, god læreruddannelse og god skole, således vi bl.a. også får opmærksomhed på undervisningens rammefaktorer, og deres betydning for god undervisning.

God undervisning er også et etisk spørgsmål (hvordan varetages det pædagogiske forhold?), og det er et spørgsmål om, hvilke værdier der fremmes (dannelsesperspektivet). Her er vi, når det kommer til stykket, overladt til vores egne eksistentielle valg. God undervisning bliver i det perspektiv også altid et spørgsmål om den fremmer de værdier, som vi tror på. Forskningen vil med andre ord aldrig kunne svare dækkende på spørgsmålet om, hvad der er god undervisning – vi må selv gøre en del af arbejdet, og det bliver naturligvis ikke ringere af, at vi støtter os til generaliserede erfaringer.

God fornøjelse med det.

Opdatering 2013: Der er kommet nye bud på undervisningskvalitet, og du kan finde dem her:  1) Undervisningskvalitet og lærerprofessionalitet. Andreas Helmke. 2013. 2) Synlig læring. John Hattie 2013,

[1] Oplæg på Danskernes Akademi 2010. https://peadagogikogdidaktik.wordpress.com/

[2] Hilbert Meier. Hvad er god undervisning, Nordisk Forlag 2005. https://peadagogikogdidaktik.wordpress.com/forskning/god-undervisning-hilbert-meier/

[3] Lærerkompetencer og elevlæring. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, 2008.

[4] Darling-Hammond, Linda. Powerful Teacher Education 2006. PREPARING TEACHERS FOR A CHANGING WORLD. Linda Darling-Hammond og John Bransford, 2005

[5] Input, Process, and Learning in primary and lower secondary schools. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, 2010.

Den gode undervisning. Fibæk Laursen.

Se forelæsningen af Per Fibæk Laursen her: (20 min) Den gode undervisning

  Fibæks 6. grundkvaliteter:
   

 1. Vi skal have store forventninger, og give udtryk for dem. De skal samtidig være realistiske. (Teorien er at mennesker ofte ønsker at leve op til forventninger).
 2.  

 3. Gode relationer. Positiv atmosfære. Tillid, tryghed m.v. (Undervisning er et forhold mellem levende mennesker).
 4.  

 5. Klar struktur. Målrettet, velstruktureret og klar undervisning. (Der skal være en plan, en linje i det. 
 6.  

 7. Undervisningen skal sigte mod forståelse. Sammenhænge, struktur, mønstre, helhed, logik. (Giver bedre forståelse og hukommelse).
 8.  

 9. Klasseledelse.  Disciplin. Skabe positiv arbejdsorienteret atmosfære.
 10.  

 11. Feedback.  Til eleverne: Har eleverne lært det, de skulle? Hvordan går det? Til læreren: Med henblik på løbende justeringer m.v. (Undervisning er dialogisk).
 12.  De seks grundkvaliteter er simple i teorien men vanskelige i praksis.  Derfor er det oplagt, at vi som lærere deler vores erfaringer på de seks områder. Hvordan kan man gøre det i praksis?

  De nuværende elever kræver en anden vægtning af de seks principper. Mere variation, mere støtte m.v.

   Jeg har sammenfattet de seks grundkvaliteter i denne model:

   

 

   

Temaer på Danskernes akademi.

 

Kontakt er det vigtigste! Hattie.

Kontakt og interaktion vigtigst

John Hattie har brugt femten år på undersøgelsen, som rangerer 138 aspekter af undervisning.

Han har fundet frem til, at kontakt og interaktion mellem lærere og elever er den allervigtigste faktor for vellykket undervisning, målt på elevernes præstationer.

Det er vigtigt, at eleverne kan tage beskik af, hvilket niveau de ligger på; hvad de kan og ikke kan, og formidle det til deres lærer. De skal på skift afprøve lærerrollen med oplæg og fremlæggelser, og læreren skal repetere undervisningen i slutningen af timen, skriver Hattie.

http://www.videnskab.dk/content/dk/samfund/dygtige_larere_er_vigtigst_for_undervisningen

John Hatties profil på University of Aucklands hjemmeside

 Rapporten ‘Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole’ fra Clearinghouse

Rediger

God undervisning. Hilbert Meier 2005

God undervisning er både etisk og effektiv.

Per Fibæk Laursen:

”Hensynet til effektiviteten og hensynet til etikken er altså fuldt forenelige. Forklaringen på, at det forholder sig sådan, er, at eleverne er frie, stillingtagende og fornuftige (til en vis grad i det mindste!) mennesker. De lærer bedst, hvis de virkelig selv vil. Det kan ikke bringes til at ville med tvang – derfor kan undervisningen ikke gøres effektiv med etiske midler. Men eleverne kan bringes til at ville lære, ved at man stimulerer og inspirerer dem, ved at man går i dialog med dem, og ved at man viser dem interesse og respekt. Altså ved brug af lutter etisk forsvarlige midler.” Per Fibæk Laursen, Effektiv undervisning 2007, s. 65.

En omfattende sammenfatning af forskning på området om god og virkningsfuld undervisning er udarbejdet af Hilbert Meier. Hvad er god undervisning, Nordisk Forlag 2005. Han mener at der på baggrund af forskningen kan peges på mindst 10 kendetegn ved god undervisning:

1)Klar strukturering

Hvad skal vi?

Hvorfor?

Hvordan?

Hvornår?

2) Betydelig mængde ægte læretid

Tiden bruges så vidt muligt på læringmæssigt relevante aktiviteter. Tiden bruges på arbejdet med indholdet.

3) Læringsfremmende arbejdsklima

Et arbejds- og læringsorienteret miljø, hvor der er fokus arbejdet med/undersøgelse af indholdet.

Et trygt miljø med gode relationer, hvor man kan lære af sine fejl, og dele tvivl og tanker i åbenhed.

4) Indholdsmæssig klarhed

Klarhed om hvad vi undersøger, hvad der er sagen, indholdet i undervisningen. Hvad går det ud på?

At gøre indholdet forståeligt, begribelig for eleverne.

5) Forståelsesfremmende kommunikation

Dialog mellem lærer og elev således

-Eleverne har mulighed for aktivt at være med til at udvikle en forståelse for indholdet, sætte ord på m.v.
-Læreren kan få indblik i elevernes forståelse.

6) Mangfoldighed af metoder

Modvirker kedsomhed

Giver eleverne forskellige muligheder for at tilegne sig indholdet.

7) Individuelle hensyn

Undervisningsdifferentiering

Krav materialer og aktiviteter tilpasset elevernes mangfoldighed, således alle får udfordringer

Intelligent træning

Kun den rette træning gør mester!

Automatisering

Fordybelse (kvalitetsforøgelse)

Transfer (anvendelse på nye områder).

9) Gennemskuelige forventninger

Der skal være krav og forventninger til eleverne

De skal være forståelse

Det skal være muligt at leve op til dem

Der skal gives feedback i løbet af processen, således eleven kan målrette indsatsen i forhold til kravene.

10) Stimulerende miljø

Inviterer til læring med materialer, hjælpemidler og muligheder for forskellige aktiviteter (læse, skrive, male, computer m.m.)

Udstilling af elevernes produkter.

11) ?