Tag-arkiv: LP-modellen

Ny rapport om PALS og LP

Implementering af LP og PALS: afsluttende evaluering 2011

Udarbejdet af videncenter for skole og institutionsstudier og videncenter for

ledelse og organisationsudvikling

Undersøgelsen er foretaget i Herning kommune. Der så vidt jeg se ikke taget stilling til koncepternes pædagogiske indhold og værdigrundlag eller de pædagogiske effekter, men mere fokuseret på implementering og et pædagogisk koncept. 

Jeg vil ind til videre fremhæve følgende fra rapporten.

I evalueringsrapporten findes følgende

“PALSkonceptet udfordrer i særlig grad:

–          selve måden at være lærer på; det skaber grundlag for nye forståelser og handlinger i undervisningen, men kan også virke truende for lærernes identitet og differentierede syn på undervisning.

–          samarbejdet med kolleger mod mere synlighed i forventninger og flere forpligtelser overfor fællesskabet; det medfører en høj grad af fællesskabsfølelse men også en risiko for ekskludering.

–          skolekulturen; når konceptet tilbyder kulturfremmede aspekter anfægtes metodefriheden og den privatpraktiserende lærer udfordres på handleniveauet, mens organiseringen af lærerprocesser tilsyneladende fortsætter uberørt.

Det anbefales:

–          at lærernes ejerskab til PALS styrkes. Hvis lærerne ikke har bedt om hjælp til forandring, er det svært at spore en forandringsparathed; det anbefales at lærerne aktivt deltager i en grundig og synlig kortlægning af adfærdsproblematikkerne på skolen (min fremhævning) i initieringsfasen, og at de fra starten gøres bekendt med implementeringsarbejdets omfang og krav om nytænkning/læring af nye problemforståelsesformer.

–          at en erfaren PALSpraktiker viser vejen ved at medvirke til at fastsætte realistiske og konkrete mål og en passende implementeringshastighed. Ligeledes anbefales læringsforløb for lærerne byggende på øvelser, som tager udgangspunkt i deres egen lærerpraksis.

–          at PALS tilpasses den lokale kontekst og åbner for ”variationer af PALS”. Lærergrupperne har brug for at tænke selv/ give slip på PALS (min fremhævning), og derved udvikle en særlige PALS model for deres skole; det er også skolernes ønske.  

–          at skolerne etablerer refleksionsrum, hvor tegn, udfordringer og problemer i forandringsprocesserne italesættes (min fremhævning): fx at PALS-lærerne ikke bliver færdige med at give kort. Arbejdet med PALS skal bidrage til indarbejdelse af nye vaner og principper, men også tiljusteringer og formuleringer af nye indsatsområder tilpasset den lokale skoles kultur og lærergruppe. (Min fremhævning).

LPkonceptet udfordrer i særlig grad:

–          lærerarbejdet gennem en analytisk-systematisk tilgang til det der foregår i undervisningen. Det skaber nye måder at tænke og handle på i relationen til elever, forældre og kolleger. Men det adskiller sig ikke nævneværdigt fra det, som mange lærere har gjort i forvejen, så bevægelser og forandringer tilskrives i høj grad en udvikling, der har været undervejs i længere tid (og dermed ikke kun LP konceptet). 

–          opgaven med at fortolke og udfolde LP-konceptet under hensyn til den lokale skole- og lærerkultur; en opgave som skolerne i vid udstrækning selv skal løfte. Modellens åbne karakter synes både at kunne understøtte implementeringen (anerkende og bygge videre på eksisterende god praksis) og hæmme implementeringen (gøre det vanskeligt at finde tegn, der ikke kan ses gennem andet end lokale udformninger).

–          videndeling og nærhed til pædagogisk praksis, som er nøgleord, når LP-konceptet skal foldes ud og lærernes arbejde med analysemodellen trækkes frem som et tilgængeligt og virksomt redskab, der både kan udfordre vante forståelser af problemadfærd og ikke mindst understøtte det kollegiale samarbejde og samlæring omkring analysemodellen. Nøglepersonerne synes her at spille en helt central rolle: LP-koordinatorens overordnede opgave som den, der har ansvar for organiseringen og fremdriften af arbejdet med konceptet på skolen, og tovholdernes opgaver i forhold til rammesætning, mødeledelse og facilitering af lærings- og kommunikationsprocesser blandt kolleger.”

Læs mere her: http://fou.emu.dk/offentlig_show_projekt.do?id=152505

Bilag 1 clou2011LPPALSfinal.pdf

Rapport LP og PALS 2011.docx