Tag-arkiv: relationer

Inkluderende klasseledelse – Mette Molbæk 2016

Se Mette Molbæk fortælle om hvert af de fire felter i den analyseramme, som hun udviklede i forbindelse med Ph.d afhandlingen Inkluderende klasse- og læringsledelse, 2016. (Molbæk, Mette. Inkluderende klasse-og læringsledelse. DPU, Aarhus Universitet, 2016.)

Den rammesættende dimension: 

Den relationelle dimension:

Den didaktiske dimension:

 

Den organisatoriske dimension:

Carl Rogers om relationer

Jeg fandt dette fantastiske klip på Youtube, hvor legendariske Carl Rogers fortæller om nogle af de kvaliteter, han lagde vægt på i det terapeutiske arbejde, og som har inspireret mange mange mennesker siden.

(Carl Rogers begynder 3 minutter inde i klippet).

De vigtige kvaliteter i relationen:

Can I be real in the relation?

Can I care for the person? (Real spontaneous prising of this person -love).

Will I be able to se the world through  her  eyes, so I know what it mean to be her?

Hvis de kvaliteter er der….

Vil hun undersøge nogle af sine skjulte sider mere.

Hun vil værdsætte sig selv mere.

Hun vil lytte mere til sig selv.

Hun vil være mere realistisk – hvis jeg er det.

Hun vil komme tættere på og blive mere umiddelbar.

Få en større grad af accept.

Blive mere direkte.

Fra evaluering udefra til indvendig dømmekraft.

 

Martin Buber. Jeg og Du. (1923) 1997.

Der skrives en del om relationer og relationskompetence i disse år. Det er et spændende område at blive klogere på, og en af dem der har bidraget med nogle dybe og vigtige tanker om det, er den jødiske teolog og filosof Martin Buber. Der er tale om en vigtig påmindelse om, at mødet mellem mennesker ikke kan skabes instrumentelt. ”Ethvert middel er en hindring. Kun hvor ethvert middel er faldet bort, sker mødet.” (Buber, Jeg og Du, 1993 , s. 29). På den måde bliver Buber en vigtig modvægt til instrumentaliseringen af de menneskelige relationer og meget af den kompetencetænkning, der synes at have overset nogle af disse vigtige aspekter af det menneskelige møde. Instrumententel relationskompetence kan paradoksalt nok set i dette perspektiv bidrage til, at mødet ikke sker, og at jeg derfor ikke kommer til syne som unikt menneske. Hvad tænker du om det?

Som med alle gode dybe tekster, så kan men læse citaterne langsomt og lade ordene pege hen på det, som vi måske har en fornemmelse af i forvejen. Uanset er her en opfordring til selv at gå videre og dømme selv.

Et par citater man kan fordybe sig i.

Buber Martin. Jeg og DU.

“Der findes intet Jeg I sig selv, men kun Jegét i grundordet Jeg-Du og Jegét i grundordet Jeg-Det. Når mennesket siger Jeg, mener det et af disse to”. (Buber, Jeg og Du, 1993 , s. 22)

”Så længe Du’ets himmel er spændt ud over mig ,kryber årsagssammenhængens stormvinde sammen ved mine hæle, og skæbnens hvirvelstrøm stilner.” (Buber, Jeg og Du, 1993 , s. 27)

 

”Grundordet Jeg-Du kan kun siges  med hele ens væsen. Samlingen og sammensmeltningen til til et helt væsen kan aldrig ske ved mig og aldrig uden mig. Jeg bliver til ved Duét; idet Jeg bliver til, siger jeg Du.

Alt virkeligt liv er møde.” (Buber, Jeg og Du, 1993 , s. 29)

”Forholdet til Du’et er umiddelbart. Mellem Jeg og Du står der intet begrebsligt, ingen forudviden og ingen fantasi; og selv erindringen forvandler sig, når den fra enkeltheden styrter til helheden. Mellem Jeg og Du står intet formål, ingen begærlighed og ingen foregribelse; og selv længslen forvandler sig, når den fra drømmen styrter mod et ydre fænomen. Ethvert middel er en hindring. Kun hvor ethvert middel er faldet bort, sker mødet.” (Buber, Jeg og Du, 1993 , s. 29)

”At grundordenes åndelige realitet opstår fra en naturgive realitet, bliver her gjort utilsøret klart for os: Jeg-Du grundordets fra den naturgivne forbundethed, Jeg-Det grundordets fra den naturgivne adskillelse.” (Buber, Jeg og Du, 1993 , s. 40 f.)

”Mennesket bliver gennem Duét til et Jeg.”

”…der kommer an på dig selv, hvor meget af det umålelige der bliver til virkelighed for dig. Disse møder ordner sig ikke til en verden, men ethvert af dem er et tegn på verdensordenen. De er ikke indbyrdes forbundne, men ethvert af dem sikrer dig din forbundethed med verden. Den verden, der viser sig sådan for dig, er upålidelig, for den viser sig altid som ny for dig, og du bør ikke tage den på ordet; …..den er uoverskuelig: vil du gøre den overskuelig, mister du den….Den er dit nærvær: kun ved, at du har den, har du nærvær; og du kan gøre den til dit objekt, for at erfare den og bruge den, og det er du nødt til at gøre igen og igen, og har nu intet nærvær mere, Mellem dig og den er en gensidig given; du siger Du til den og giver dig til den, den siger Du til dig og giver sig til dig. Om den kan du ikke komme til forståelse med andre, du er ensom med den; men den lærer dig at møde andre og holde stand i mødet med dem.” (Buber, Jeg og Du, 1993 , s. 47 f.)

”I rent nærvær lader det sig ikke gøre at leve; nærværet ville fortære en, hvis der ikke var sørget for, at det hurtigt og grundigt bliver overvundet. Men det lader sig gøre at leve et helt liv i fortiden, ja kun i den er det muligt at indrette et helt liv. Man behøver kun at fylde  hvert øjeblik med et erfare og bruge, og nuet brænder ikke mere.” (Buber, Jeg og Du, 1993 , s. 49)

”Det-verdenen har sammenhæng i rummet og tiden.

Du-verdenen har ingen sammenhæng i rum og tid.

Det enkelte Du nødvendigvis, når forholdsforløbet er forbi, blive til et Det.

”Det enkelte Det kan ved at indtræde i forholdsforløbet blive til et Du” (Buber, Jeg og Du, 1993 , s. 48)

 

I Between Man (1947) and man udfolder han hovedessensen således.

“The fundamental fact og human existence is neither the individual as such nor the aggregate as such. Each, considered by itself, is a mighty abstraction. The individual is a fact of existence in so far as he steps into a living relation with other individuals. The aggregate is a fact of existence in so far as it is built up of living units of relation. The fundamental fact of human existence is man with man. What is peculiarly characteristic of the human world is above all that something takes place between one being an another the like of which can be found nowhere else in nature. Language is only a sign and a means for it, all achievement of the spirit has been incited by it. Man is made man by it; but on its way it does not merely unfold, it also decays and withers away. It is rooted in one being turning to another as another, as this particular other being, in order to communicate with it in a sphere which is common to them but which reaches out beyond the special sphere of each. I call this sphere, which is established with the existence of man as man but which is conceptually still uncomprehended, the sphere of “between”. (Buber, Between Man and man, 2002, s. 240 f.)

“That essence of man which is special to him can be directly known only in a living relation.” (Buber, Between Man and man, 2002, s. 243)

 

Kilder:

Buber, M. (1997 ). Jeg og Du (3. udgave udg.). København: Hans Reitzels Forlag.

Buber, M. (2002). Between Man and man. New York: Routledge.

 

Lærerens relationskompetence – ny spændende afhandling.

Hvordan viser lærerens relationskompetence sig i interaktioner med elever og klasser i almenundervisningen i folkeskolen? Du kan læse om det i en ny  Ph.d.-afhandling af Louise Klinge.

Click to access Ph.d._2016_Klinge.pdf

Konklusionen findes side 246 ff…så kan du hurtigt se om det er noget.

 

 

 

Den etiske fordring. Løgstrup 1956

Udkom første gang i 1956 og anses for at være Løgstrups hovedværk. Jeg tænker, at de fleste mennesker med ansvar for andre mennesker, og som forholder sig til det, har strejfet en eller flere af Løgstrups tanker. Ofte støder man på et par citater i den pædagogiske litteratur. Her er lidt flere af dem, som måske kan inspirere til mere fordybelse, f.eks. når vi går en tur i skoven, som Løgstrup så ofte gjorde det. Bogen er udgivet på KLIM i 2010.

“PÅ forhånd tror vi hinandens ord, på forhånd har vi tillid til hinanden. Det er måske mærkeligt nok, men det hører med til at være menneske.” s. 17.

“Men at vise tillid betyder at udlevere sig selv. Derfor reagerer vi så voldsomt, når vor tillid misbruges….det værste, når det kommer til stykket, er måske ikke den forlegenhed eller fare, som misbruget af ens tillid bringer en i, men derimod at den anden ikke har taget imod den.” s. 18

“Finder opfyldelsen (af ens forventning) nu ikke sted bliver ytringen forgæves og måske meningsløs. Men det er i og for sig ikke det værste. Nej, det værste er, at man har blottet sig….man har vovet sig frem  for at blive imødekommet – og er ikke blevet det. Det giver konflikten, selvom ingen har begået uret, en så emotionel karakter, at man må lave den om til en konflikt, der kommer af, at den anden har begået uret” s. 19

“For alt i verden må det ikke røbes for den anden og heller ikke gerne for en selv, at det drejede sig om en skuffet forventning. Thi hvad vi fremfor alt ikke vil være –  er vore blottelser.” s. 20

“Den formærmede fremsætter bebrejdelser og beskyldninger, der er urimelige, men som han ikke vil vide af er urimelige – skønt han godt ved det.” s. 20

“Også på anden måde viser det sig, hvor elementært et fænomen tilliden er. I kærligheden og sympatien er der ingen impulser til at gøre rede for den andens karakter. Man gør sig intet billede af, hvem han eller hun er. Har man alligevel et, indeholder det alene de træk, der uvilkårligt falder i øjnene. Kun ejendommeligheder, der af sig selv har trængt sig på, er man klar over. Selv har man ingen anstrengelser gjort sig, simpelthen fordi der intet har været at være på vagt overfor.

“Når vi derimod ikke hviler i sympati med den anden, men der råder en vis spænding, fordi der er noget hos den anden vi enten er usikre overfor eller reagerer på med irritation, utilfredshed eller antipati, begynder vi at gøre os et billede af den andens karakter. …..Men i det personlige samvær sker det – normalt – at billedet bryder sammen. Den andens personlige nærvær udsletter det….Han nærværelse og mit billede af ham er uforenelige. De udelukker hinanden. Og det er billedet der kommer til at vige. Kun hvor konstateringen af, at den anden ikke er til at stole på, er blevet til en i bogstavelig forstand indgroet mistillid, eller hvor irritationen og antipatien har lukket en i kulde holder billedet stand.” s. 22 f.

“En tillid til livet selv i dets stadige fornyelse, kunne man kalde det.” s. 23.

“Tillid i elementær forstand hører enhver samtale til. I den blotte samtale udleverer man sig, hvilket viser sig i, at der i og med selv tiltalen stilles en bestemt fordring til den anden. Ikke sådan at forstå – hvad fordringen angår – at den blot skulle gå ud på at få svar på det, man siger. Heller ikke at forstå på den måde – hvad udleveringen angår – at den først skulle bero på, hvad der bliver sagt, på indholdet og dets betydningsfuldhed eller måske ligefrem på dets private karakter. Men at forstå på den måde at der i tiltalen som sådan – uanset indholdets vægt –  anslås en bestemt tone, i hvilken den, der taler, så at sige går ud af sig selv for nu at eksistere i talens forhold til den anden. Hvorfor fordringen – uudtalt – går ud på, at der tages imod én selv ved at ens tone tages op. Ikke at høre eller ikke at ville høre ens anslåede tone betyder derfor, at ens selv overses, for så vidt det er een selv, der har vovet sig frem i den.” s. 24.

“Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede som man uddyber eller hæver. Men det kan også forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.

Ikke desto mindre har vi en mærkelig og ubevidst forestilling om, at den verden, hvori et menneske har sit liv, hører vi andre i egentlig forstand ikke med til. Den verden, der for den enkelte er hans livs indhold, har vi en besynderlig forestilling om, at den enkelte selv er, så vi andre er uden for den og kun fra tid til anden tangerer den. Består mødet mellem mennesker normalt derfor kun i, at deres verdener berører hinanden for derefter intakte at fortsætte deres løb, kan det hele ikke betyde så meget….

I virkeligheden en besynderlig forestilling, hvis besynderlighed ikke bliver mindre af, at den er os så selvfølgelig. Det forholder sig nemlig ganske anderledes:  Vi er hinandens verden og hinandens skæbne. At vi som regel ser bort derfra, er der grunde nok til.” s. 25 f.

“Det er en almindelig filosofisk iagttagelse, at de mest elementære fænomener, der hører vor eksistens til, bliver vi sidst og vanskeligst opmærksom på.” s. 25

“Men dertil kommer, at det fænomen, der her er tale om, er højst foruroligende. For vor sjælefreds skyld er det heldigt, at vi ikke har anelse om, hvad vi har haft af andre menneskers livsmod eller livslede, oprigtighed eller falskhed i vor hånd, ved hvad vi var og sagde og gjorde i forhold til dem, men at det er skjult.” s. 26.

“For vor sjælefreds skyld er det heldigt, at vi ikke har en anelse om, hvad vi har haft af andres menneskers livsmod eller livslede, oprigtighed eller falskhed i vor hånd, ved hvad vi var sagde og gjorde i vort forhold til dem, men at det er skjult.” s. 26

“Noget andet er at udlevere sig selv i den tillid, man viser den anden, hvorved der altid forlanges noget af ham, forsåvidt der stilles en forventning til ham. I forventningen til den anden foretager man sig noget, og deri består udleveringen.” s .26

“På hvor mangfoldig vis kommunikationen mellem os end kan arte sig, den består altid i at vove sig frem for at blive imødekommet. Det er nerven i den, og det er det etiske livs grundfænomen.” s. 27.

“Tilliden står ikke til os. Den er givet. Vort liv er nu engang hen over hovedet på os skabt sådan, at det ikke kan leves på anden måde end ved at det ene menneske i vist eller begæret tillid udleverer sig og giver mere eller mindre  af sit liv i det andet menneskes hånd.” s. 28

“Med hvor blotte holdning til hinanden er vi med til at give hinandens verden dens skikkelse. Hvilken vidde eller farve den andens verden får for ham selv er jeg med til at bestemme med min holdning til ham. Jeg er med til at gøre den vid eller snæver, lys eller mørk, mangfoldig eller kedelig – og ikke mindst er jeg med til at gøre den truende eller tryg. Ikke ved teorier eller anskuelser, men ved min blotte holdning. Hvorfor der er en uudtalt, så at sige anonym fordring til os om at tage vare på det liv, som tilliden lægger i vor hånd.” s. 28.

“Blot kan vi ikke få barnet med. Nære tillid kan det kun uden forbehold. Når det viser tillid, prisgiver det sig selv. Barnet er – udenfor konventionen – i alternativets vold. Møder det ikke kærlighed, tilintetgøres dets livsmuligheder…..” s. 30

Fordringen er tavs – uudtalt!

“…den (fordringen) er givet med selve den kendsgerning, at den enkelte hører med til den verden, hvori den anden har sit liv og derfor har noget af det andet menneskes liv i sin hånd, er den en fordring m at tage vare på det. Men hvordan det så skal ske, siges der intet om. Det andet menneske, selv om det er ham, det drejer sig om, kan intet sige derom, da det som sagt meget vel kan gå lige tik imod hans forventninger og ønsker. Det hører fordringen til, at den enkelte selv med hvad han nu måtte have i behold af indsigt, fantasi og forståelse skal se at komme på det rene med, hvad den går ud på.” s. 32

Livsforståelsen “kan stivne til en ideologi og for den enkelte blive en simpelthen absolut størrelse. Jo mere det sker, desto mere bliver for den enkelte forholdet til andre mennesker en anledning til anmasselse og eventuelt overgreb. Den ideologisk størknede livsanskuelse bliver nemlig for den enkelte hans livs mening, nu i den forstand at der byttes om på rangforholdet: hans liv er til for livsanskuelsens skyld og ikke omvendt. Det er ikke så meget hans eget liv, der giver livsanskuelsen dens indhold, som det omvendt er livsanskuelsen, der givet livet indhold – det liv der uden livsanskuelsen er tomt! Livsanskuelsen bliver en sag, han simpelthen er til for. Hvad der gælder hans egen eksistens, gælder følgelig også andres. Den endegyldig sandhed, som han er kommet i besiddelse af, må også være den endegyldige sandhed for dem – ellers var den jo ikke endegyldig. I dens navn ved han derfor også – med usvigelig sikkerhed – hvad der tjener den anden bedst, så han ikke behøver at lade sig anfægte af talen om respekten for andre menneskers uafhængighed og selvstændighed. Dertil kommer, at jo videre den proces skrider frem, med desto bedre samvittighed foretages overgrebene; det er jo den endegyldige sandhed, det er den livsanskuelse, der er en absolut størrelse, man har ansvar for.” s. 34

“Hvad den anden vil gøre med ens ord og handlinger skal man ikke forsøge at bestemme.”

“Den, der derimod vil lave menneskene om, besat af forbitret vilje til fuldkommenhed, standser ingen steder, heller ikke foran den andens individualitet og vilje.” s. 37

“Af den elementære afhængighed og middelbare magt udspringer fordringen om at tage vare på det af den andens liv, der er afhængigt af een, og som man har i sin magt, idet det dog for samme fordring er udelukket, at varetagelsen nogensinde kan bestå i for den andens egen skyld at tage hans selvstændighed fra ham. Ansvaret for den anden kan aldrig bestå i at overtage hans eget ansvar.” s. 39

“Netop når man lader sit forhold til det andet menneske formidle af en ideologi, som man venter sig alles frelse af, bliver overgrebet uundgåeligt.” s. 40

” I det kun sanselige forhold kommer sanseligheden til kort; den tilfredsstilles, men opfyldes ikke. Dertil hører nemlig personens integritet i en kærlighed til den anden selv. Kun kærlighedsforholdet er sanselighedens opfyldelse. Kærlighedsløs seksuel tilfredsstillelse kan derfor lige så godt være vidnesbyrd om svigtende sanselig vitalitet.” s. 41

“I samme grad som kærlighedsoplevelsen lader det stå åbent at forstå det andet menneske og dets genkærlighed som modtaget, bliver det naturligt at lade den anden være en fri person og ikke gøre et fangenskab ud af intimiteten.” s. 47

(At forstå livet som modtaget – en gave).

“Afgørelser behøver ikke træffes i usikkerhed, fordi skønnet hører til dem. Det er et falsk alternativ at sige: enten usikkerhed eller præcise anvisninger.” s. 54

“Thi at være ansvarlig betyder, at der stilles ganske bestemte krav til én;  der kræves et arbejde, en handling, en afgørelse, eller hvad det nu kan være, som skal gøres ikke for ens egen skyld, men for den andens skyld, for hvem man har ansvar.” s. 59 “I jagten på det indholdsrige, det opløftende ansvar er det derimod én selv, der er den krævende, og ansvaret der skal yde een en tjeneste, nemlig at give ens liv et hidtil ukendt indhold og en storartet løftelse.” s. 59.

“Men det grænseløse i ansvaret fører til overgreb. På det politiske område fører det f.eks. til forvisningen om det ikke alene berettigede men uegennyttige, der er i at tvinge mennesker, når det blot er til deres eget bedste, det sker – og derfor kun er en overgang. Det grænseløse består i at tage ansvar for, hvad der er til bedste for alle mennesker – og resulterer meget snart i, at man tager ansvaret fra dem ved at tvinge dem mod deres vilje til deres egen gavn.” s. 59 

“Hvad forældre har i deres hånd er ikke mindst barnets frihed og selvstændighed, hvorfor opdragelsens mening og begrænsede ansvar ikke mindst består i, at forældrene frigør og selvstændiggør barnet i forhold til dem selv. Nok så ofte går dog forældres bestræbelser ud på det modsatte. De vil ikke nøjes med at lade de forholdsregler, som de ved egen besindelse og andres oplysning er kommet til klarhed over, at opdragelsen består i, om selv at forme barnets karakter så langt som de nu kan det. Men forældrene vil selv sørge for forholdsreglernes effektivitet, de vil garantere sig, at forholdsreglerne nu også danner barnets karakter, og til det endemål ledsager de dem med anmassende moraliseren og formanen. Men det er akkurat grænseløst ansvar, som forældre påtager sig, når de vil skabe barnets karakter og afstikke dets vej. Grænseløsheden ytrer sig i, at man med moraliseren og formanen vil fjernstyre barnet ud i al fremtid. Og deri består også overgrebet, hvad enten barnet bliver offer for det, om det reagerer behagelystent, eller det er stærkt nok til at reagere oprørsk.” s. 59 f.

“Fordi der er magt i et hvilket som helst forhold mellem mennesker, er vi altid på forhånd spærret inde – i den afgørelse, om vi vil bruge magten over den anden til hans eller til vort eget bedste. Der er motiver nok til det sidste, lige fra tilfredsstillelsen af den lyst ved magten, som besiddelsen tænder, til angstens brug af den. Men hvorom alting er, i afgørelsen melder fordringen sig om at lade magten over den anden tjene den anden. Og inde-spærringen i det på forhånd givne alternativ kommer til orde i ordet “ansvar” s betydning.” s. 66

“Den radikale fordring siger, at den andens liv skal varetages på den måde, den anden er bedst tjent med. Andet og mere siger den ikke.” s. 68 

“…den radikale fordring selv specificerer intet, det overlader den til den enkelte .Vel er det med ord og gerninger, at den anden skal tjenes, men med hvilke må den enkelte selv blive klar over fra situation til situation. Han er henvist til at få det at vide af sin egen uselviskhed og livsforståelse.” s. 69

“Der hører indsigt til at opdrage sine børn, leve i ægteskab, være arbejdsgiver o.s.v. Det er ikke nok at kende ordlyden af kravene, som om de skulle kunne opfyldes  automatisk i tilsvarende  handlinger. Ofte gives der ingen endegyldige formuleringer. Kravene kan kun opfyldes i skønnet, hvorfor de forlanger indsigt. Og da skønnet er nødvendigt, må mennesker være helt med i realiseringen af loven. Uden skøn nøje at gå efter lovens bogstav, efter en eller anden ordlyd, kan lige så godt ske i handlinger, der går stik mod lovens ånd. Mennesker må – i skønnet – gå op i handlingen,  besjælet af lovens ånd.” s. 70

Hvad er anerkendende pædagogik?

Nogle ord vækker positive associationer og bruges til at legitimere forskellige pædagogiske tiltag med. Anerkendelse er et af dem, og det bruges i rigtig mange pædagogiske institutioner, men der er ikke altid den store klarhed over, hvad det betyder. Begrebet har været drøftet ret indgående i den pædagogiske diskurs i mere end 10 år, og Axel Honneth er vel en af dem, som må siges at have bidraget positivt til den, og Kampen om anerkendelse – der er hovedværket i den sammenhæng – bliver lidt komisk også en overskrift for den pædagogiske diskurs, hvor der kæmpes om retten til at italesætte den gode pædagogiske praksis med de “rigtige” pædagogiske plusord.

Midt i diskursen står man så som lærer og lærerstuderende og skal orientere sig, og jeg vil her anbefale en ny bog, der hedder Relationspsykologi i praksis dafolo 2013 – der bl.a.  er redigeret af Jørgen Rønsholdt, der er tidligere studerende ved Læreruddannelsen i Nørre Nissum – forsøger forfatterne at præsentere “en klar, konkret og praksisrettet definition på anerkendelse, der afgrænser sig fra alle de forvirrende betydninger, der ellers ligger i ordet. Den anerkendende tilgang hviler på tilstedeværelsen af tre interpersonelle dimensioner….den anerkendene tilgang adskiller sig fra…en metode til regulering af børns adfærd. Den form for anerkendelse, der præsenteres her, er netop karakteriseret ved ikke at have til formål at tilpasse og forandre. Tværtimod handler det om at se individet og samtidig være til stede som et andet individ, der fungerer som et levende indentificerings- og sammenligningsgrundlag for, at begge parter hele tiden opdager mere om sig selv og om egne grænser. Mens den ovenfor beskrevne anerkendelse giver oplevelse, der lærer individet:”Sådan bør jeg være”, tilstræber vores anerkendende tilgang at give individet relationelle oplevelser, der lærer det: “Sådan er jeg i forhold til andre.” Det anerkendende møde karakteriseres ved tilstedeværelsen af følgende tre interpersonelle dimensioner:

1) Selvafgrænsning
2) Oplevelsen af retten til at være sig selv
3) Tilkendegivelsen af begge perspektiver.”
(Relationspsykologi i praksis. Rønsholt m.fl. red. 2013, s. 107).

Både Honneth og Schibbye udfolder dette.

For Honneth er pointen, at forholdet mellem mennesker, udvikler selvforholdet (forholdet til mig selv). I den forstand hænger erkendelse (selvafgrænsning) sammen med an-erkendelse.  Jeg bliver synlig for mig selv, kan erkende mig selv, når jeg bliver an-erkendt. Anerkendelse er i denne forståelse i relationelt begreb, der hænger sammen med en dialektisk forståelse af relationer (Schibbye, 2008) .

Anerkendelse handler altså om at “se” den anden på en bestemt måde. Nemlig som et subjekt med egne oplevelser, følelser, tanker, holdninger, intentioner rettigheder, potentialer osv. og evt. troværdigt og respektfuldt dele mine egne tanker og følelser i mødet med den anden. Grundværdien er ligeværd, og den andens ret til at være autoritet over egne oplevelser. (Jf. Schibbye, 2008).

Mon ikke både den politiske brug af begrebet og de faglige drøftelser fortsætter lidt endnu. Og uanset om man tror på mere eller mindre entydige definitioner eller ej, så er det vigtigt, at man i det mindste selv har gjort sig nogle tanker om, hvad begrebet anerkendelse dækker over, og hvordan en praksis, der bygger på anerkendelse, kan se ud.  Det afhænger som det meste andet indenfor pædagogikken af menneskesyn, samfundssyn og dannelsessyn.

Hvad er dannelse?

Behovet for anerkendelse (Honneth)

Schibbye om subjekt og objekt synet.

Konsekvenspædagogik (Hvor nogle af de samme grundtanker findes).

ICDP

Schibbye. Relationer. Akademisk forlag 2008.

Honneth. Behovet for anerkendelse. Hans Reitzels Forlag 2003.

ICDP – gode relationer (Video på dansk)

1. Vise positive følelser – vise at man er glad for barnet/eleven

2. Tilpasse sig barnet/eleven og følge dets initiativ

3. Tale til barnet/eleven om ting, det er optaget af, og prøve at få en samtale i gang

4. Give ros og anerkendelse for det, barnet/eleven kan

5. Hjælpe barnet/eleven med at fokusere dets opmærksomhed

6. Give mening til barnets/elevens oplevelser af omverdenen og udtrykke entusiasme

7. Uddybe og give forklaringer

8. Hjælpe barnet/eleven med at kontrollere sig selv ved på en positiv måde at sætte grænser for det – ved at vejlede det og vise positive alternativer

Bliv klog

En rigtig god side med teorier, metoder og redskaber udviklet til lærere i grundskolen.

Der er lige nu teorí om følgende:

Metoder om følgende:

 

Redskaber:

 

 

 

Oversigt over forskning i god undervisning – opdateret 2013

Selvom begreberne fra de forskellige forskningsbidrag ikke er entydige, har jeg alligevel forsøgt at se efter parallelitet – er der noget, der er fælles? Det betyder, at opstillingen skal tages med forbehold, og at I bør studere de forskellige bidrag mere indgående. (Se kilder herunder). Bemærk at der er tale om forskning i henholdsvis god undervisnning, god læreruddannelse og god skole, således vi bl.a. også får opmærksomhed på undervisningens rammefaktorer, og deres betydning for god undervisning.

God undervisning er også et etisk spørgsmål (hvordan varetages det pædagogiske forhold?), og det er et spørgsmål om, hvilke værdier der fremmes (dannelsesperspektivet). Her er vi, når det kommer til stykket, overladt til vores egne eksistentielle valg. God undervisning bliver i det perspektiv også altid et spørgsmål om den fremmer de værdier, som vi tror på. Forskningen vil med andre ord aldrig kunne svare dækkende på spørgsmålet om, hvad der er god undervisning – vi må selv gøre en del af arbejdet, og det bliver naturligvis ikke ringere af, at vi støtter os til generaliserede erfaringer.

God fornøjelse med det.

Opdatering 2013: Der er kommet nye bud på undervisningskvalitet, og du kan finde dem her:  1) Undervisningskvalitet og lærerprofessionalitet. Andreas Helmke. 2013. 2) Synlig læring. John Hattie 2013,

[1] Oplæg på Danskernes Akademi 2010. https://peadagogikogdidaktik.wordpress.com/

[2] Hilbert Meier. Hvad er god undervisning, Nordisk Forlag 2005. https://peadagogikogdidaktik.wordpress.com/forskning/god-undervisning-hilbert-meier/

[3] Lærerkompetencer og elevlæring. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, 2008.

[4] Darling-Hammond, Linda. Powerful Teacher Education 2006. PREPARING TEACHERS FOR A CHANGING WORLD. Linda Darling-Hammond og John Bransford, 2005

[5] Input, Process, and Learning in primary and lower secondary schools. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, 2010.