Tag-arkiv: selvværd

Selvværd – Ole Warming 1995

Selvværd nævnes ofte i forbindelse med pædagogisk arbejde, men hvad er selvværd og hvordan kan vi fremme det i skolen? Det er som med alle andre pædagogiske spørgsmål vanskeligt at give et udtømmende svar på det. Her er et notat fra bogen Selvværd og selvværdsudvikling af Ole Warming (1995).  Han har bl.a. undersøgt, hvad eleverne mener krænker dem, og det kunne være spændende at undersøge om det stadig forholder sig sådan.

(NB: Der er kommet en del nyere litteratur om anerkendelse og relationer, der giver lidt andre vinkler på spørgsmålet om udviklingen af selvværd. En af de helt store inspirationskilder er Axel Honneth. )

Hvad er Selvværd?

(Ole Warming “Selvværd og selvværdsudvikling” 1995)

 

Selvopfattelse/selvbillede: Opfattelse af holdninger, viden og føleleser over for sig selv, dvs. den subjektive oplevelse af sig selv, sin kunnen, sine handlinger og sine relationer til andre m.v.

Selvopfattelse læres ved menneskets samspil med nærmiljøet.

Selvfølelse: Følelsen af at eksistere og at være virkelig. At have kontakt med sine egne følelser og behov, dvs. at kunne føle og opleve sig selv.

Forbundet med evnen til at kunne handle spontant, dvs. ud fra sine følelser og med ægthed og autencitet.

Selvvurdering: Vuderingen af sine egne egenskaber, præstationer og sociale fremtræden m.v. i relation til oplevede krav og forvetninger fra omgivelserne.

Kan foregå som bedømmelse af sig selv ved hjælp af en selvvurderings­skala.

Selvhævdelse: Stræben efter at gøre sig gældende i egne og andres øjne, efter at blive påskønnet af andre og efter at føle sig overlegen i forhold til andre.

Selvtillid: Tillid og tiltro til egen duelighed og kompetence, oplevelsen af at være god til noget, at kunne magte opgaver og udfordringer, som man stilles overfor.

Udvikles  gennem andres anerkendelse, bekræftelse og værdsættelse af initiativer og selvstændighedsstræben. Stærk ydre kontrol og discipli­nering hæmmer udviklingen af selvtillid.

Selvagtelse/selvrespekt: Agtelsen for sig selv og overbevisning om sit eget værd som menneske og personlighed.

Selvværd/selvværdsfølelse: Følelsen og oplevelsen af at være værdsat som den man er og at have ret til at være den, man er.

Udvikles gennem andres ubetingede værdsættelse af personen, således som denne er – i modsætning til den betingede værdsæt­telse.

Tab af selvværd på grund af psykiske krænkelser

En lille undersøgelse fra 1992: “Giv en beskrivelse af det værste, der nogensinde er sket dig i skolen, og som blev foretaget af en lærer, eller en anden voksen…”

 124 efterskoleelever svarede på spørgsmålet og huskede i alt 736 episoder af krænkende og ydmygende art.

 Tendensen kunne sammenfattes i seks punkter:

 • Beskyldningen for noget, som eleven ikke havde gjort
 • En lærers lyven om eleven, fx som uretfærdige beskyld­ninger
 • Fysiske overgreb, fx lærer der smider kridt m.v.
 • At blive hængt ud af lærer i klassens påsyn og -hør
 • Kommen til kort i faglige situationer
 • Lærers overdrevne reaktioner på elevs mindre brud på god tone og opførsel

 

Hvordan biddrage til udviklingen af selvværd?

 Involvering

 • Accept/værdsættelse – betingelsesløs

 

 • Succesoplevelser. (Nedtone svage sider)

 

 • Anerkendelse og bekræftelse fra andre

 

 • Udgangspunkt i elevens interesser

 

 • Medbestemmelse

 

 • Feedback – positivt. Især på selvstændighedsstræ­ben

 

 • Ansvar – at være ansvarlig for noget og kunne mag­te det

(Projektarbejde: Problem – undersøgelse – produkt)

 

            Selvværd: Undersøgelser

1) Minnesota 1978. 26 elever (1.-5. klasse) med indlærings­vanskeligheder sammenlignedes med 26 elever (1. – 5.klasse) uden ind­læringsvanskeligheder.

Resultatet: En konstatering af, at de elever, der havde ind­læringsvanskeligheder, havde en betydeligt lavere selvværds­følese.

(Ole Warming “Selvværd og selvværdsudvikling” 1995)

2) En anden undersøgelse påviste, at der på 9. /10. klassetrin, ikke var nogen statistisk sammenhæng mellem selvværdsfølel­se og indlæringsvanskeligheder.

“Denne forskel er interessant, fordi den afspejler, at temaet selvværdsfølelse også hænger sammen med en lang række andre faktorer. I denne forbindelse kan forskellen forklares med, at elever med stigende alder får større muligheder for at finde områder, hvor de kan klare sig og dermed skubbe de svage skolepræstationer i baggrunden”

(Ole Warming “Selvværd og selvværdsudvikling” 1995, s. 56)